REGULAMIN WEBINARIÓW

ORGANIZUJĄCY WEBINARIA

Webinaria organizuje MOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Śląskiej 35-37.

WEBINARIA

MOL organizuje webinaria w zakresie i terminach szczegółowo opisanych na stronie http://u.mol.pl/index.php?mol=szkolenia.

Webinarium to transmisja treści mająca na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy lub korzystania z systemów oferowanych przez MOL, prowadzona przez Internet.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Zgłoszenie uczestnictwa w webinarium należy przesłać do MOL, korzystając z formularza online umieszczonego na stronie http://u.mol.pl/index.php?mol=szkolenia.

Organizator webinarium zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w webinarium bez podania przyczyny.

ZMIANY TERMINU WEBINARIUM

W przypadku odwołania webinarium MOL zorganizuje webinarium w innym wskazanym przez siebie terminie. MOL zastrzega sobie prawo do zmiany programu webinarium.

WARUNKI PŁATNOŚCI/WARUNKI UCZESTNICTWA

Udział w webinarium jest płatny zgodnie z opłatami zamieszczonymi na stronie http://u.mol.pl/index.php?mol=szkolenia. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest poprawne wypełnienie formularza rejestracji oraz otrzymanie zaproszenia na webinarium. Opłata za webinarium uiszczana jest na podstawie faktury VAT wystawionej przez MOL (faktura płatna przelewem w ciągu 14 dni).

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w wybranym przez siebie webinarium na 3 dni przed planowaną datą webinarium. W takim przypadku faktura za szkolenie nie zostanie wystawiona.

WYMAGANIA TECHNICZNE

W celu prawidłowego i pełnego korzystania z webinariów należy dysponować urządzeniem mającym dostęp do internetu oraz wyposażonym w przeglądarkę internetową.

Korzystanie z webinarium może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Flash oraz akceptacji cookies.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

MOL nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu webinarium nie leżące po stronie MOL lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją uczestników lub osób trzecich.

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

MOL posiada prawa autorskie majątkowe do materiałów edukacyjnych powstałych i wykorzystywanych w trakcie webinarium. Jakiekolwiek kopiowanie, upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie otrzymanych materiałów jest zabronione bez uprzedniej zgody MOL.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe uczestników webinariów będą przetwarzane przez MOL w celu świadczenia usług w obrębie webinarium. Administratorem danych osobowych jest MOL. Uczestnikowi przysługuje m.in. prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Wszystkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności zamieszczonej na www.mol.pl.

TRYB I SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJI

Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem webinarium.

Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres mol@mol.com.pl lub listownie na adres: MOL Sp. z o.o., ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia.