INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanując prawa i wolność osób, których dane przetwarzamy oraz spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy:

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest MOL sp. z o.o. (dalej: Administrator lub My) z siedzibą w Gdyni (81-310) przy ul. Śląskiej 35-37, NIP 586-19-88-228.

W JAKIM CELU I JAK DŁUGO ADMINISTRATOR PRZETWARZA DANE OSOBOWE.

Czyje dane W jakim celu Podstawa prawna Czas przetwarzania

- Osoba fizyczna będąca Stroną umowy

Przygotowanie i wykonanie umowy, której jest Pani/Pan Stroną

art. 6 ust. 1. lit b RODO

Czas obowiązywania umowy

- Przedstawiciel Strony umowy
- Pełnomocnik Strony umowy

Kontakt w sprawach związanych z umową zawartą z podmiotem, którego jest Pani/Pan przedstawicielem lub, w którego imieniu Pani/Pan występuje w oparciu o wydane pełnomocnictwo art. 6 ust. 1 lit. f RODO Czas obowiązywania umowy.

- Reprezentant
- Przedstawiciel Strony umowy
- Pełnomocnik Strony umowy

Ustalenie, dochodzenie
i obrona przed roszczeniami
art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do terminu przedawnienia roszczeń, określonego w polskich przepisach prawa.

- Wykonawcy
- Podwykonawcy
- Inne podmioty przystępujące do procesu ofertowania

Prowadzenie negocjacji biznesowych lub rozpatrywanie ofert. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do terminu przedawnienia roszczeń, określonego w polskich przepisach prawa.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH I CZY PRZEKAZUJEMY JE DO PAŃSTW TRZECICH.

Na każdym etapie przetwarzania danych osobowych dbamy o ich bezpieczeństwo, dlatego dostęp do danych osobowych mogą uzyskać wyłącznie:

 1. biegli rewidenci i audytorzy, w związku z pełnieniem swoich obowiązków w obszarze audytu,
 2. podmioty wspierające działanie oprogramowania IT, z którego korzystamy,
 3. osoby, które znajdują się w polach: DO, DW lub UDW prowadzonej korespondencji elektronicznej (jeżeli dotyczy).

Danych osobowych nie przekazujemy do Państw Trzecich (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) ani do organizacji międzynarodowych.

Z JAKICH PRAW MOŻE SKORZYSTAĆ OSOBA, KTÓREJ DANE OSOBOWE PRZETWARZA ADMINISTRATOR.

Każda osoba, które dane osobowe przetwarza Administrator może skorzystać z prawa:

 1. dostępu do danych w określonym przez przepisy RODO zakresie (art. 15 RODO),
 2. sprostowania danych (art. 16 RODO), 
 3. żądania usunięcia danych (art. 17 RODO),
 4. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 5. przeniesienia danych (art. 20 RODO),
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).

Ponadto każdej osobie, której dane są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją (art. 21 RODO).

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niezbędne jednak do udzielenia informacji w sprawach zawartych umów czy umów na dowolnym etapie negocjacji warunków.

CZY PRZY PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PODEJMUJEMY DECYZJĘ W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY.

Nie korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji w oparciu o analizę danych osobowych.

JAK SIĘ KONTAKTOWAĆ Z ADMINISTRATOREM.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych można się kontaktować z Administratorem:

 • korespondencyjnie pod adresem:

MOL sp. z o.o.
ul. Śląska 35 – 37
81-310 Gdynia

 • drogą korespondencji elektronicznej na adres: iod(at)mol.com.pl
 • telefonicznie pod numerem 58 669 80 90